Vooroogsttoepassingen van glyfosaat voortaan verboden

11-10-2019
Het Ctgb werkt aan de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat. Het College heeft, vooruitlopend op besluitvorming over de herbeoordeling van individuele middelen, twee principebesluiten genomen die gelden als uitgangspunt voor de beoordeling van glyfosaathoudende middelen.

Het zijn besluiten over vooroogsttoepassingen en beperkingen ter voorkoming van normoverschrijdingen in oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater. Volgens het Ctgb zijn volveldstoepassingen kort voor de oogst om een versnelde uniforme afrijping van het gewas te verkrijgen in strijd met de EU-uitvoeringsverordening en dus niet meer toelaatbaar. Het Ctgb heeft dit per brief aan de minsteries van LNV en Infrastructuur en Waterstaat gemeld.


Bron: Ctgb