Voorwaarden


Algemeen
Bestellingen
Ontvangstbevestiging
Overeenkomst
Prijzen
Transport
Leveringstermijn
Aansprakelijkheid
Klachten
Gegevensbeheer en privacy
Inhoud website SURfaPLUS
Nederlands recht en geschil

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor alle bestellingen van producten bij SURfaPLUS Trading via de website www.surfaplus.com of via distributeurs. Bedingen, die afwijkingen of aanvullingen op de onderhavig voorwaarden inhouden, zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij deze door de leverancier schriftelijk zijn aanvaard. SURfaPLUS Trading heeft het recht om deze voorwaarden en de inhoud van de website ten allen tijden te wijzigen.

 

2. Bestellingen

Alle producten leverbaar door SURfaPLUS Trading b.v. zijn genummerd en geprijsd (excl. BTW). De producten worden geleverd in de aangeboden hoeveelheid of in een veelvoud daarvan. SURfaPLUS Trading b.v behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen door te voeren in de verkrijgbare producten en de prijzen van producten. SURfaPLUS Trading b. v. behoudt zich het recht om de verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om de verkoop aan buitenlandse afnemers, wederverkopers c.q. distributeurs te verbieden.

 

3. Ontvangstbevestiging

Alle producten op de website en ebentuele brochures/mailings worden vrijblijvend aangeboden totdat u de ontvangstbevestiging van uw bestelling heeft ontvangen.

 

4. Overeenkomst

De overeenkomst tussen SURfaPLUS Trading en een afnemer komt tot stand zodra de afnemer een ontvangstbevestiging van de bestelling heeft ontvangen op het door de afnemer opgegeven e-mail adres. De ontvangst van de bestelling wordt bevestigd, indien een correct ingevuld bestelformulier is ontvangen per fax of per post en, in het geval van credit card betaling, nadat autorisatie van de credit card gegevens van de afnemer heeft plaatsgevonden. Bij betaling via eenmalige machtiging of via credit card ontvangt de afnemer een factuur per post met daarop de melding dat betaling reeds heeft plaatsgevonden.

 

5. Prijzen

Overeengekomen prijzen zijn bindend. SURfaPLUS Trading is niet aansprakelijk voor eventuele typografische fouten.

 

6. Transport

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geldt dat producten worden geleverd aan de afnemer af opslagruimte of af magazijn SURfaPLUS Trading (monsters). Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde producten is voor de afnemer. De kosten van transport zijn inbegrepen in de prijzen op de website m.b.t. reguliere levering. Indien de afnemer vraagt om een versnelde levering, dan worden mogelijke extra kosten in overleg met de afnemer schriftelijk vastgelegd.

 

7. Leveringstermijn

De leveringstermijn is 1-2 werkdagen na binnenkomst van uw bestelling. Tegen extra kosten is een versnelde leverantie mogelijk.

 

8. Aansprakelijkheid

De informatie en aanbevelingen op de etiketten van de producten zijn, naar ons beste weten, correct op de verpakkingsdatum van betreffend produkt. Omdat wij geen controle kunnen uitoefenen op de bewaring, het transport en het gebruik van het produkt geven wij geen garantie op het resultaat. Tevens aanvaarden wij om die reden geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door de bewaring, het transport of het gebruik. Niettemin stellen wij alles in het werk om klachten te voorkomen. Mochten er toch problemen ontstaan, dan verzoeken wij de afnemer ons dit direct te melden. Vervolgens zullen wij de klacht onderzoeken en met de afnemer contact opnemen. De aansprakelijkheid van SURfaPLUS Trading zal niet hoger zijn dan het factuur bedrag (excl. BTW) van betreffende leverantie.

 

9. Klachten

De afnemer kan een klacht indienen door ons per brief of per e-mail (trading@surfaplus.com) te informeren. SURfaPLUS Trading zal de klacht onderzoeken en contact opnemen met betreffende afnemer.

Postadres:
SURfaPLUS Trading b.v.
Binnenhaven 1
6709 PD Wageningen

 

10. Gegevensbeheer en privacy

SURfaPLUS Trading houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De door de afnemer aan SURfaPLUS Trading verstrekte persoonlijke gegevens zullen uitsluitend door SURfaPLUS Trading worden gebruikt voor de facturering en het verzendklaar maken van de aan SURfaPLUS Trading verstrekte opdracht(en). Voorts worden de NAW gegevens van de afnemers toegevoegd aan onze klantenregistratie en gebruikt voor mailings (post en E-mail) uitgaande van SURfaPLUS Trading . SURfaPLUS Trading zal geen van de door de afnemer verstrekte gegevens beschikbaar stellen aan derden. Indien de afnemer niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient men dit schriftelijk aan ons te melden. Indien de afnemer de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan een schriftelijke afspraak met SURfaPLUS Trading worden gemaakt. Daarbij dient de afnemer een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat men inzage in de eigen persoonlijke gegevens krijgt. Voor correcties of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan de afnemer SURfaPLUS Trading ook schriftelijk opdracht geven.

 

11. Inhoud website SURfaPLUS m.b.t.

      SURfaPLUS Trading

Behalve in verband met bestellingen mag niets van de inhoud van de SURfaPLUS website m.b.t. SURfaPLUS Trading worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd of opgenomen worden.

 

12. Nederlands recht en geschil

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil tussen een afnemer en SURfaPLUS Trading niet kan worden opgelost door bemiddeling of bemiddeling niet op prijs wordt gesteld, dan kan het geschil worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement Arnhem. Indien het geschil moet worden voorgelegd aan de kantonrechter, dan is de kantonrechter bevoegd, die aangewezen is overeenkomstig de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.