Proefresultaten Hasten

Op deze pagina vindt u een korte omschrijving van de resultaten en een link naar de volledige testresultaten (PDF formaat). U kunt de documenten bekijken en downloaden op uw eigen pc door te klikken op de  documentnaam.

 

Onderwerpen:

Gewassen
Middelen
Werkingswijze
Komkommers Insecticiden Bevochtiging
Chrysanten Herbiciden Driftvermindering
Gerbera Fungiciden
Rozen Groeiregulatoren
Viburnum

Tomaat

Peren

Paprika

Buxus

Eénjarige zomerbloeiers

Pernettya

Pot- en containerplanten

Landbouwgewassen
Neveneffecten

Effecten op biologische bestrijders

 

 

Overzicht beschikbare documenten (meest

recente bovenaan)

Hasten-Tabakswittevlieg in gerbera September 2018
Hasten-Bladluizen in Viburnum September 2018
Hasten-Vertimec-Gold - Gewasveiligheid tomaat Oktober 2017
Hasten-BotaniGard-Trips in chrysanten September 2016
Hasten-Vertimec-Trips in chrysanten September 2016
Hasten-Witte vlieg in komkommer Augustus 2016
Hasten-Biologische bestrijders in paprika Februari 2016
Hasten-Witte vlieg in gerbera Februari 2016
Hasten-MCPA akkerdistel Februari 2016
Hasten-Mogeton levermos Januari 2016
Hasten-Spint Komkommer September 2014 (aangepast)
Hasten-Trips Paprika Juni 2014
Hulpstoffen-Pernettya Maart 2012
Hasten-Buxus Augustus 2011
Hasten-Chrysant luis en trips Mei 2011
Hasten-Chrysant mineervlieg spint Maart 2010
Hasten-Rozen Maart 2010
Hulpstoffen-Zomerbloeiers Maart 2010
Hasten-Perenbladvlo April 2009
Hasten-Mais Maart 2009
Hasten-Bevochtiging Maart 2009
Hasten-Drift Maart 2009
Hasten-Herbiciden Maart 2008

 

Bevochtiging  

Hasten kan ervoor zorgen dat lastig te bevochtigen planten 4x meer spuitvloeistof en dus middel 'oppakken' uit de spuitnevel. Zie daarvoor het document  Hasten-Bevochtiging Maart 2009.

 

Driftvermindering

Hasten verlaagt de fractie driftgevoelige spuitdruppels en vergroot de tophoek. Zie het document  Hasten-Drift Maart 2009.

 

Insecticiden

Chrysanten
Hasten verbetert de werkzaamheid van o.a. Vertimec en Trigard tegen mineervliegen en van Milbeknock bij de bestrijding van spint in chrysant. Zie de testresultaten in het document  Hasten-Chrysant mineervlieg spint Maart 2010. Toevoeging van Hasten verbetert de tevens de effectiviteit van Actara bij de bestrijding van katoenluis. In een vergelijkbare proef is Hasten getest in combinatie met Conserve voor de bestrijding van trips in chrysant. Zie document  Hasten-Chrysant luis en trips chrysant Mei 2011.
Hasten kan ook de werkzaamheid van Vertimec Gold tegen trips in chrysant verbeteren. Hoewel statistisch niet significant, was dit effect het duidelijkst zichtbaar in jongere stadia. Voor een verslag van deze proef, zie het document Hasten-Vertimec-Trips in chrysanten September 2016.
Toevoeging van de hulpstof Hasten aan BotaniGard vloeibaar maakt de kieming van de Beauveria bassiana sporen minder gevoelig voor het negative effect van een lage relatieve vochtigheid, zo blijkt uit in vitro experimenten. Een verslag van dit onderzoek is te vinden in het document Hasten-BotaniGard-Trips in chrysanten September 2016.

 

Gerbera
Hasten verbetert de werkzaamheid van Plenum 50 WG tegen witte vlieg in gerbera. De werkzaamheid van een halve dosering Plenum met Hasten was gelijkwaardig aan de werkzaamheid van de volle dosering zonder Hasten. Toepassing van Hasten alleen had geen effect op de populatie witte vliegen. Een verslag van het onderliggende onderzoek is te vinden in het document Hasten-Witte vlieg in gerbera Februari 2016.
Hasten verbetert ook de werkzaamheid van Gazelle en Actara tegen tabakswittevlieg, zo is gebleken uit een kasproef van Proefbedrijf Botany. Uit monitoring van de poppen van tabakswittevlieg valt af te leiden dat de hulpstof vooral de duurwerking van beide middelen verbetert. De resultaten van deze proef zijn samengevat in het document Hasten - Tabakswittevlieg in gerbera September 2018.

 

Rozen
Onderzoek in 2009 liet zien dat Hasten ook een positief effect heeft op de werkzaamheid van Milbeknock tegen spint in rozen. Zie het document  Hasten-Rozen Maart 2010.

 

Viburnum
Hasten verbetert de werkzaamheid van Teppeki tegen katoenluizen in Viburnum tinus, zo is gebleklen uit een potproef van Delphy op het onderzoekscentrum in Boskoop. De proefopzet en de resultaten zijn beschereven in het document Hasten - Bladluizen in Viburnum September 2018.

 

Komkommers
Hasten verhoogt in aanzienlijke mate de werkzaamheid van Vertimec Gold tegen spint in komkommers. Hasten zorgt voor een gemiddeld 8x hoger opname van de werkzame stof abamectine in het blad. De MRL voor abamectine bij komkommers werd niet overschreden. Bij de eerste keer toepassen van Hasten raden wij een kleinschalige test vooraf aan. Het gebruik van Hasten alleen heeft geen effect op de bestrijding van spint. Zie de testresultaten in het document Hasten-Spint Komkommer September 2014.
Hasten kan ook werkzaamheid van Plenum 50 WG tegen witte vlieg verbeteren. In een kasproef met witte vlieg in komkommer zijn aanwijzigingen gevonden dat toevoeging van Hasten aan Plenum 50 WG resulteert in een verlaging van de populatie poppen en adulten van de witte vlieg op komkommer. Hasten zelf heeft geen effect op de populatie witte vlieg. Voor meer informatie zie het proefverslag Hasten–Witte vlieg in komkommer Augustus 2016.

 

Paprika
Onderzoek in 2014 geeft aan dat Hasten de effectiviteit van abamectine (Vertimec Gold) tegen trips in paprika sterk verhoogt. Voorafgaand aan de inzet van biologische bestrijding kan Hasten in het voorspuittraject de inzet van chemische middelen als abamectine reduceren. De toevoeging van Hasten leidde in deze proef na 4 behandelingen niet tot overschrijding van de MRL in de vruchten. Bij de eerste keer toepassen van Hasten raden wij een kleinschalige test vooraf aan. Zie de resultaten in het document Hasten-Trips Paprika Juni 2014.

 

Tomaat
Er zijn geen aanwijzingen dat de combinatie Hasten met Vertimec Gold onveilig is voor tomaat, zo is gebleken uit een proef met acht rassen. De proef is uitgevoerd in de zomer van 2017. De resultaten van deze proef zijn gepubliceerd in het document Hasten-Vertimec-Gold - Gewasveiligheid tomaat Oktober 2017

 

Peren
De combinatie Vertimec-Hasten bij bestrijding van perenbladvlo bij perenbomen is gelijkwaardig aan andere Vertimec-hulpstof combinaties. Zie een samenvatting in het document  Hasten-Perenbladvlo April 2009.

 

Fungiciden

Buxus
Hasten verbetert de effectiviteit van bestrijdingsmiddelen tegen Cylindrocladium buxicola in de teelt van Buxus sempervirens, zonder schade aan het gewas toe te brengen. In de proef zijn diverse bestrijdingsregimes opgenomen met Ortiva, Mirage Plus, Switch en Spirit. Voor meer informatie zie document Hasten-Buxus Augustus 2011.

 

Herbiciden

Landbouwgewassen

Hasten wordt reeds meer dan 10 jaar gebruikt in meerdere landen om de effectiviteit van herbiciden te vergroten. De hulpstof wordt ondermeer toegepast in maïs, aardappelen en suikerbieten. In het document  Hasten-Herbiciden Maart 2008 kunt u zien en lezen dat Hasten de werkzaamheid van meerdere herbiciden kan verbeteren. Tevens kunt op de website van de producent Victorian Chemicals (www.vicchem.com) meer informatie vinden. Hasten is in 2008 getest met nicosufuron en rimsufuron in mais. Hasten kon de werkzaamheid aanzienlijk verbeteren, zie het document  Hasten-Mais Maart 2009.
Uit veldproeven in zomertarwe (2014) en wintertarwe (2015) is gebleken dat toevoeging van Hasten de werkzaamheid van het herbicide MCPA tegen akkerdistel verbetert. Voor een verslag van deze proeven, zie het document Hasten-MCPA akkerdistel Februari 2016.

 

Pot- en containerplanten

Hasten verbetert de effectiviteit van het herbicide Mogeton (quinoclamine) tegen levermossen en andere moeilijk te bestrijden mossen. De hulpstof vergroot onder moeilijke bestrijdingsomstandigheden de effectiviteit van het middel tegen mossen. Onder optimale bestrijdingsomstandigheden is met Hasten een halvering van de adviesdosering van Mogeton mogelijk. Een verslag van het onderliggende onderzoek is te vinden in het document Hasten-Mogeton levermos Januari 2016.

 

Groeiregulatoren

Eénjarige zomerbloeiers
Een eerste verkenning met paclobutrazol (Bonzi) in éénjarige zomerbloeiers liet zien dat een halve dosering remstof met Hasten gelijkwaardig kan zijn aan een volledige dosering zonder hulpstof. In deze testen werd ook daminozide met en zonder Elasto G5 onderzocht en daarom staan de Bonzi resultaten ook bij Elasto G5 in het document  Hulpstof-zomerbloeiers Maart 2010.

 

Pernettya
Toevoeging van Hasten aan propiconazool (Tilt) leidde tot een reductie van het aantal te snoeien takken in Pernettya. Deze combinatie van middelen gaf in de uitgevoerde proef tevens de sterkste groeiremming. Zie document Hulpstoffen-Pernettya Maart 2012.

 

Neveneffecten

Effecten op biologische bestrijders
In 2015 is door proefbedrijf Botany (Horst) onderzocht of het gebruik van Hasten in combinatie met Vertimec Gold (abamectine) effect heeft op de populatie-ontwikkeling van roofwantsen en roofmijten in paprika. Uit deze proef is gebleken dat Hasten zelf geen effect heeft op roofwantsen of roofmijten. Indien gecombineerd met Vertimec Gold is er hooguit een klein negatief effect bij vroege introductie van roofwantsen. Bij late introductie van roofwantsen en vroege of late introductie van roofmijten is er geen effect van Vertimec Gold plus Hasten. Voor een verslag van deze proef, zie het document Hasten-Biologische bestrijders in paprika Februari 2016.

 

 

 

 naar boven