Gewasbeschermingsnieuws archief


Zweefvlieg als bladluisbestrijder

03-06-2020
Biobest brengt vanaf begin juni de zweefvlieg Eupeodes corollae op de markt. Hij versterkt de luisbestrijding volgens de toeleverancier. De inheemse zweefvlieg is namelijk een lange periode van het jaar effectief.


Bladplukken verbetert biologische bestrijding luis in paprika

25-05-2020
De roofwants Macrolophus pygmaeus vindt bladluizen gemakkelijker in paprika als de onderste bladlagen van het gewas zijn verwijderd. Onderzoek op het Belgische Proefcentrum Hoogstraten heeft dat aan het licht gebracht.


Serenade en Sonata veel breder inzetbaar

05-05-2020
De biologische middelen Serenade en Sonata zijn veel breder inzetbaar sinds de recente uitbreiding van de toelatingen.


‘Kans voor hybride gewasbescherming’

26-04-2020
Hybride gewasbescherming is een innovatieve oplossing voor een duurzame plantaardige sector. Het gaat hier om een mix van chemie, technologie, plantversterkers en bodemverbeteraars. De zoektocht is interessant, maar de uitdagingen zijn groot, stellen teeltdeskundigen van CAV Agrotheek.


Collegebesluiten april 2020

23-04-2020
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in april 2020 diverse besluiten genomen. Dit betreft de nieuwe toelating van het aaltjesbestrijdingsmiddel Cedros en enkele etiketuitbreidingen. Voor insecticide Calypso. wordt dit jaar de toelating ingetrokken. De volgende besluiten zijn voor de glastuinbouw van belang:


Tijdelijke vrijstelling Alar 85 SG voor onbedekte teelt

14-04-2020
Voor de groeiregulator Alar 85 SG op basis van de werkzame stof daminozide in de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen Viburnum, Chrysant, Azalea, Aster en Hortensia is een tijdelijke vrijstelling toegekend.


Eerste buxusrupsen zijn er weer; Vlamingen komen met film

26-03-2020
De eerste buxusrupsen zijn gesignaleerd. Het Vlaamse Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) heeft een voorlichtingsfilm gemaakt hoe buxusmot kan worden bestreden.


Ctgb laat drie fungiciden toe

26-03-2020
Ctgb heeft drie fungiciden toegelaten en de toelating van andere middelen aangepast. Van één middel is de toelating ingetrokken.


Beperkte vooruitgang verduurzaming gewasbescherming in de EU

25-03-2020
De Europese Rekenkamer constateert dat - ondanks regelgeving - er in de EU maar een beperkte vooruitgang is in verduurzaming van de gewasbescherming. Hoewel geïntegreerde gewasbescherming verplicht is, is het geen voorwaarde voor betalingen en de handhaving ervan is ontoereikend.


Hoogheemraadschap adviseert en controleert telers

24-03-2020
Van aardappelen tot witte kool, de meeste gewassen worden bespoten met gewasbeschermingsmiddelen. Bij het onjuist toepassen van deze middelen bestaat de kans dat deze in het oppervlaktewater terecht komen en de waterkwaliteit verstoren. Daarom adviseert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de komende maanden akkerbouwbedrijven en bloembollentelers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook controleert het hoogheemraadschap op het gebruik van een drukregistratiesysteem op veldspuiten.


Nieuwe versie tripsherkenningskaart beschikbaar

18-03-2020
Bij de bestrijding van trips in kassen is het goed te weten om welke soort het precies gaat. Afgelopen jaar heeft Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw een tripsherkenningskaart gemaakt waarmee de meest voorkomende soorten op naam gebracht kunnen worden. Deze kaart is nu verder aangevuld en geactualiseerd met de pepertrips, een nieuwe soort die zich lijkt te vestigen in de Nederlandse en Europese kassen. De kaart is ook in het Engels vertaald. Beide versies zijn beschikbaar en te downloaden via de website van de WUR.


Vrijstelling Teppeki voor o.a. bedekte teelt komkommer

12-03-2020
Op verzoek van Glastuinbouw Nederland is een tijdelijke vrijstelling afgegeven voor Teppeki. Hiermee is het mogelijk om het knelpunt van bladluis te kunnen beheersen in het geïntegreerde gewasbeschermingssysteem van de bedekte teelt van courgette en de niet-grondgebonden teelt van komkommer en aubergine.


Voorjaarsherbicide voor granen beschikbaar

03-03-2020
Na een zachte winter kunnen granen in het voorjaar veel last hebben van onkruid. Een effectieve bestrijding van breedbladige onkruiden is dan nodig, omdat onkruid in de fase van uitstoeling en strekking van het graan zorgt voor veel concurrentie en opbrengstverlies.


‘Akkerranden hebben wél effect tegen luizen’

29-02-2020
Akkerranden zijn goed voor het imago, maar zijn een catastrofe voor de gewasbescherming, stelde Guido Sterk van het Belgische bureau IPM-Impact tijdens het Akkerbouw Symposium in Gorinchem. Peter Leendertse van het CLM en Paul van Rijn van de Universiteit van Amsterdam denken daar anders over.


Bayer ontdekt molecuul voor nieuw herbicide

14-02-2020
Bayer heeft een molecuul ontdekt dat als basis kan dienen voor een nieuw gewasbeschermingsmiddel, een herbicide.


Demonstraties van SURfaPLUS tijdens spuittechniekevent

27-01-2020
Hoe kan een teler het meest effectief gebruik maken van spuitapparatuur met maximale effectiviteit en zo min mogelijke milieulast? En hoe kan je aan de wettelijke eisen blijven voldoen? Het World Horti Center organiseert op 11 februari samen met Demokwekerij Westland, ZLTO en Glastuinbouw Nederland een licentiebijeenkomst waarbij spuittechniek uitgebreid onder de loep wordt genomen.


Etiketuitbreiding Botanigard en Fungaflash

23-01-2020
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft ingestemd met de uitbreiding van insecticide BotaniGard WP en fungicide Fungaflash in bloemisterijgewassen. Het betreffen zogenoemde kleine toepassingen, waarvoor geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek is uitgevoerd.


Toelating Admire in Nederland komt te vervallen

23-01-2020
Bayer vraagt geen herregistratie van imidacloprid aan als gewasbeschermingsmiddel in de EU. De EU-lidstaten hebben in april 2018 het gebruik van imidacloprid in gewasbeschermingsmiddelen in de EU beperkt tot het gebruik in permanente kassen. Als gevolg van deze beperking kunnen nog maar heel weinig toepassingen van imidacloprid behouden blijven voor de toekomst.


Meer nuttige insecten inzetten als natuurlijke bestrijders

19-01-2020
Insecten staan boeren ten dienste in de bestrijding van aantastingen van gewassen. De kennis over deze nuttige insecten staat nog op een laag pijl. Bloemrijke akkerranden zijn nutteloos voor een natuurlijke bestrijding. Veel effectiever zijn Bankerfields volgens de Belgische bioloog Guido Sterk.


‘Remmiddelen potplanten uitbannen is mogelijk met maatwerk’

16-01-2020
Door de inzet van organische meststoffen is het gebruik van remmiddelen in de potplantenteelt sterk te verminderen of zelf helemaal uit te bannen. Dat verwacht technisch specialist Michel Jongenelen van DCM Nederland, naar aanleiding van verschillende proeven. “Organische meststoffen kunnen een alternatief zijn voor chemische remmiddelen. Maatwerk is wel een vereiste, er bestaat geen eenduidig recept.”


Verbod op gebruik van thiacloprid in hele EU

14-01-2020
De Europese Commissie heeft besloten om de toepassing van het gewasbeschermingsmiddel thiacloprid in de hele Europese Unie te verbieden. Dit gebeurt op wetenschappelijk advies van het Europese Voedselagentschap (EFSA).


Toegelaten middelen in 2019

13-01-2020
In 2019 is driekwart van de aangevraagde toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen toegelaten en 94% voor biociden.


Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop

07-01-2020
De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en is lastig te bestrijden. Nieuwe methoden zoals injectie met heet water of elektrocutie lijken goed te werken. In Wageningen-Hoog pakken vrijwilligers het grondig aan door planten herhaaldelijk te verwijderen. Een uitputtingsslag die ze winnen door vol te houden.


Syngenta onderzoekt binnen 5 à 7 jaar alternatief voor glyfosaat

03-01-2020
Middelenproducent Syngenta wil chemische alternatieven ontwikkelen nu het zo goed als vaststaat dat glyfosaat tegen 2023 in Frankrijk, Duitsland en mogelijk in de hele Europese Unie en nog vele andere landen wordt verboden, danwel nog strenger zal worden gereglementeerd. Dat heeft Jonathan Parr, ceo van Syngenta, verklaard tegenover een groep Australische boeren.


Herregistratie Amistar en Ortiva

19-12-2019
De schimmelbestrijdingsmiddelen Amistar en Ortiva hebben een herregistratie gekregen. Voor beide middelen op basis van azoxystrobin geldt dat er nieuwe toepassingen zijn toegevoegd en bestaande toepassingen zijn vervallen.


Rocket nog twee jaar toepasbaar

18-12-2019
De toelating van het fungicide Rocket (triflumizool) is ingetrokken. Het middel mag heel 2020 nog worden verkocht. De opgebruiktermijn is tot en met oudejaarsdag 2021.


Natuurlijke vijanden in aardappelteelt benutten

13-12-2019
Bladluizen en coloradokevers zijn de belangrijkste plaaginsecten in de teelt van aardappelen. Natuurlijke bestrijders als spinnen, kevers, zweefvliegen, sluipwespen en gaasvliegen kunnen de schade door bladluizen beperken.


Anders denken over bestrijden onkruid

12-12-2019
De aanpak van onkruid vraagt een goede strategie en is maatwerk, zeker in buitenteelten. Immers, breed werkende middelen vervallen, nieuwere middelen hebben een specifiekere werking en de nieuwe middelen komen nog maar mondjesmaat op de markt.


Trips in aardbei

11-12-2019
In aardbei komen allerlei tripssoorten voor. Californische trips en rozentrips zijn schadelijk, maar er zijn ook nuttige soorten.


CoStar WG nu beschikbaar

09-12-2019
Het biologische insecticide CoStar WG is vanaf heden beschikbaar. Sinds afgelopen zomer is dit middel toegelaten in een groot aantal bedekte teelten ter bestrijding van de rupsen van onder andere Turkse mot en Tuta absoluta.


Spectaculaire methode om trips aan te pakken

28-11-2019
Een heel nieuwe benadering van het tripsprobleem: plak ze vast aan het blad. Dan kunnen ze geen schade meer aanrichten. Aurélie Féat ontwikkelde een milieuvriendelijke plakkerige substantie. Resultaat: de aantasting door trips in chrysant liep zeer drastisch terug.


Uitbreiding toelating T34 Biocontrol

27-11-2019
De toelating van T34 Biocontrol is uitgebreid met een groot aantal binnenteelten, waaronder siergewassen, (blad)groenten en kleinfruit.


Uitbreiding toelating biofungicide Sonata

27-11-2019
De toelating van het biofungicide Sonata is uitgebreid met een aantal buitenteelten, waaronder kleinfruit, (vrucht)groenten, akkerbouwgewassen en de teelt van bloemen- en groentezaden.


Nieuw toegelaten tegen bladziekten in suikerbieten

27-11-2019
In de Collegevergadering van het Ctgb van 27 november 2019 is Bicanta toegelaten als een nieuw fungicide in de teelt van bieten.


Uitbreiding toelating Prolectus

27-11-2019
De toelating van Prolectus wordt uitgebreid in de teelt van bloemisterijgewassen, zowel bedekte als onbedekte teelt en zowel in snijbloemen als potplanten.


Krijgt riskante bacterie voet op Nederlandse bodem?

25-11-2019
De quarantaine-bacterie Xylella fastidiosa (Xf) is een grote bedreiging voor de groente-, fruit- en sierteelt. Niet omdat de schade zo groot zal zijn, maar vanwege draconische ruimingsvoorschriften van de EU.


Kans op wegval middelen als biociden huidige status verliezen

20-11-2019
Door gewijzigde Europese regelgeving zullen veel van de huidige biociden bij herbeoordeling deze status verliezen en als gewasbeschermingsmiddel worden aangemerkt. Dat brengt hoge kosten voor aanvullend toelatingsonderzoek met zich mee.


Spuiten tijdens temperatuurinversie vergroot risico op drift

05-11-2019
Het gevaar voor drift is groot als het ter hoogte van de spuitboom kouder is dan enkele meters boven het maaiveld. Alle gewasbeschermingsmiddelen zijn gevoelig voor deze vorm van drift. Vluchtige middelen zijn tijdens een temperatuurinversie extra riskant, zo blijkt uit onderzoek waarover het magazine Adjuvants & Formulations bericht.


Sinaasappelolie tegen insecten en mijten

30-10-2019
Een middel tegen insecten en mijten op basis van sinaasappelolie (Orocide Plus) is toegelaten voor professioneel en niet-professioneel gebruik in de bedekte teelt van paprika’s en tomaten, en als kleine toepassing in de bedekte teelt van planten uit de kommerkommerfamilie en sierteelt. Dit heeft het Ctgb besloten.


Nieuwe toelatingen gewasbeschermingsmiddelen voor glastuinbouw

23-10-2019
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in oktober 2019 diverse besluiten genomen die van belang zijn voor de glastuinbouw.


Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid

19-10-2019
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door Nederlandse overheidsinstellingen is in vijf jaar tijd met ongeveer 82% gedaald. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is flink afgenomen, zo blijkt uit cijfers van CBS.


Cercospora in suikerbieten is groot probleem

16-10-2019
Delphy constateert de laatste jaren een steeds heftiger aantasting van Cercospora in suikerbieten. Met name in het Noordoosten van het land is Cercospora door de intensieve teelt een groot probleem.


Natuurlijke plaagbestrijding vraagt ecologische kennis

14-10-2019
Met gevarieerde vegetatie of bloemenranden kun je zorgen dat natuurlijke vijanden het optreden van plaaginsecten onderdrukken, is de algemene gedachte. Maar voor een goed effect is specifieke kennis nodig.


Vooroogsttoepassingen van glyfosaat voortaan verboden

11-10-2019
Het Ctgb werkt aan de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat. Het College heeft, vooruitlopend op besluitvorming over de herbeoordeling van individuele middelen, twee principebesluiten genomen die gelden als uitgangspunt voor de beoordeling van glyfosaathoudende middelen.


Nomolt verdwijnt van de markt

10-10-2019
Het insecticide Nomolt verdwijnt binnen twee jaar van de markt nu BASF Nederland bekend heeft gemaakt de werkzame stof teflubenzuron niet te verlengen.


Roofmijtstrategieën in de chrysantenteelt blijven lastig

08-10-2019
Het effect van bovendoor irrigatie en verschillende toedieningstechnieken van middelen op de vestiging van roofmijten laten nog geen duidelijk effect zien op de aantallen roofmijten. Dit blijkt uit proeven op de Demokwekerij Westland.


Grote verschillen bestrijdingseffect rupsenproeven Demokwekerij

01-10-2019
In opdracht van de gewascommissies Paprika en Aubergine van Glastuinbouw Nederland is Demokwekerij Westland een proef gestart op Turkse mot in paprika.


‘Verdere driftreductie hoogst noodzakelijk’

30-09-2019
Een verdergaande driftreductie bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is dringend noodzakelijk.


Zo gebruik je Karma in paprika tegen meeldauw

17-09-2019
Dit jaar zijn de meeldauw problemen in paprika bijzonder hardnekkig.


Wittevlieg in aardbei, een blijvend probleem

13-09-2019
Eén van de lastigste insecten waar men in de aardbeienteelt mee te maken heeft is kaswittevlieg (Trialeurodes vaporarium).


Luisbestrijding wordt probleem na wegvallen Tafari

10-09-2019
Het insecticide Tafari (voorheen Plenum 50 WG) mag na 30 januari 2020 niet meer worden gebruikt.